امروز پنجشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۳

طنز تاریخی

طنز تاریخی

رو به کدام قبله ؟

گویی مادرش تو را شیر داده

دو بلا در یک زمان

رفتار نامناسب حجاج و خروج مردم از دین

حال دیروز تو ، حال امروز من

حاضر جوابی سرباز فراری

آنچه هیچگاه نمی رسد

آنچه هیچگاه نمی رسد

صفحه 1 از 5